ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑ,ΠΑΛΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΙ

 ΑΠΟ ΜΑΣΤΙΧΑ,ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΜΑΣΤΙΧΕΣ

OLD KOMBOLOI MAED OF BAKELITE AND REZINT (MASTIK)